top of page

קוד אתי

image.JPG

פלטרנספורט בע"מ (הלמן לוגיסטיקה בינ"ל ישראל) חולקת עם קבוצת הלמן העולמית את תפישת העולם העסקית המתבטאת בחזון FAMILY  ומאמצת את רוח הקוד האתי שלה, ואת רוח יוזמת The Global Compact של האו"ם, המתבטא בין היתר בקידום אחריות תאגידית חברתית באמצעות שיפור מתמיד בתחומים הבאים:

 

זכויות אדם

כיבוד מגילת זכויות האדם האוניברסליות של האו"ם, מניעת אפליה מכל סוג שהוא ומחויבות חברתית ברוח מגילה זו.

 

יחסי עבודה

יצירת סביבת עבודה מכבדת, הוגנת, מעצימה, בריאה ובטוחה. התייחסות לאמות מידה אלו בבחירת ספקים בארץ ובעולם.

 

איכות סביבה
חתירה מתמדת לחיסכון ושימור משאבים על מנת לצמצם פגיעה בסביבה ובזבוז משאבים מתכלים.

מניעת שחיתות
החברה ועובדיה מחויבים לחוקי המדינה ותקנות בינלאומיות למניעת שחיתות: Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)   , The U.K. Anti-Bribery Act (The Act).   בהתאם לכך, החברה אוסרת על עובדיה להשתמש לקבל או להציע שוחד, טובות הנאה או כל אמצעי תשלום בלתי חוקי כאמצעי לניהול עסקים, להשפעה על קבלת שירותי החברה או לקניית שירותים מספקים. איסור זה מתייחס ללקוחות, ספקים, גורמי שירות נוספים ובמיוחד גורמי ממשלה וגופים רשמיים, בין בישראל או מחוץ לה.
כמו כן, אין להשתמש באמצעים אלו כדי להשפיע על גורמים פוליטיים – מפלגות, מתמודדים בקמפיינים  ובעלי תפקידים נבחרים כדי להשיג או למנוע אישורים, לקדם או למנוע מדיניות ולהשפיע על קבלת החלטות הנוגעות לתחומי העיסוק של החברה או לקוחותיה.

חוקי סחר הוגן ומניעת ריכוזיות
החברה ועובדיה מצייתים לחוקי המדינה בנוגע לקביעת מחירים, איסור על שימוש במונופולים אסורים, הימנעות משיתוף פעולה עם חרם מסחרי ושמירה על זכויות יוצרים.

הימנעות מניגודי עניינים
על עובדי החברה להימנע ממצבים ופעולות הנוגדים  את מדיניות החברה ומטרותיה המסחריות והעסקיות, לרבות במסגרת פעולות פרטיות, ולא להשתמש במשאבי החברה שלא לצורך קידום מטרותיה. .

שמירת סודיות עסקית
החברה ועובדיה אמונים על שמירת המידע העסקי והפרטי של לקוחותינו ברוח תקנות ה-GDPR האירופאית.

bottom of page